Regulamin dotyczący Konkursu „Podróżuj z nami i zdobywaj nagrody
sklep RABAT 5% KOD MD_2023 MAX DYWANIK

Regulamin dotyczący Konkursu „Podróżuj z nami i zdobywaj nagrody

22 listopada 2021

Wiemy, że lubicie nasze zabawy z nagrodami, a ostatni tydzień to idealna do tego okazja. Tym razem do zdobycia będzie komplet dywaników gumowych Max-Dywanik. W sam raz do jesienno-zimowych podróży. Poniżej znajdziecie warunki uczestnictwa. #PodróżujemyRazem

Regulamin Konkursu „Kreatywny opis wymarzonego samochodu z Max-Dywanik”

https://www.facebook.com/maxdywanik/photos/a.609533865746554/4923000574399840

 

1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Kreatywny opis wymarzonego samochodu z Max-Dywanik” (zwanego dalej Konkursem) jest Max-Dywanik Grzegorz Wojciechowski, z siedzibą na Ulicy Ostrowskiej 47, 63-460 Biskupice Ołoboczne, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9680085252, zwany dalej Organizatorem.
 2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także zasady postępowania reklamacyjnego (zwanym dalej Regulaminem).
 3. W Konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i mające ukończone 18 lat.
 4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która wykona zadanie konkursowe składające się z 4 kroków: 1) Krok - Opisze w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage Max-Dywanik w max. 5 zdaniach swój wymarzony samochód. 2) Krok - Oznaczy osobę w komentarzu pod tym samym postem, co w kroku powyżej osobę, która mogłaby wyruszyć z nią w opisaną podróż. 3) Krok – Udostępni post konkursowy na swojej tablicy na Facebooku. 4) Krok – Polubi fanpage firmy Max-Dywanik na portalu społecznościowy Facebook (https://www.facebook.com/maxdywanik).
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 

2
Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 listopada 2021 w chwili opublikowania postu konkursowego przez Organizatora, a kończy się dnia  28 listopada 2021 r.
 2. Wykonanie zadania konkursowego (zwanego dalej Zgłoszeniem) odbywa się poprzez funkcję „Napisz komentarz” pod postem konkursowym.
 3. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie.
 4. Zgłoszenie nie może zawierać treści bezprawnych oraz naruszać praw osób trzecich.
 5. Uczestnik publikuje Zgłoszenie, zawierające opis według własnego uznania, z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. O wygranej decyduje trzyosobowe jury powołane przez Organizatora (zwane dalej Jury), Mateusz Wojciechowski, Grzegorz Wojciechowski, Klaudia Dzięcioł, które ocenia Zgłoszenia. Nagrodzone zostanie 1 najciekawsze zgłoszenie, wybrane przez Jury. Kryterium wyboru stanowią w szczególności kreatywność, wartość merytoryczna oraz zgodność z postanowieniami Regulaminu.
 7. W przypadku Zgłoszenia o tej samej treści decyduje kolejność Zgłoszeń.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu opublikowana zostanie na portalu Facebook (https://www.facebook.com/maxdywanik) w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.
 9. Zwycięzcy Konkursu są powiadamiani o wygranej poprzez oznaczenie ich Zgłoszenia pod postem konkursowym z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej.
 10. W terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, zwycięzcy zobowiązani są odesłać w wiadomości prywatnej następujące informacje:
 1. Niepodanie powyższych informacji przez zwycięzcę w określonym terminie lub podanie nieprawidłowych danych, powoduje utratę prawa do nagrody.
 2. Nagrody przesłane będą pocztą lub kurierem w terminie 7 dni od dnia otrzymania pełnych informacji określonych w 2 ust. 10 Regulaminu. Kod rabatowy dostarczony będzie przez wiadomość prywatną na portalu Facebook.
 3. Jeżeli Zgłoszenia nie spełnią oczekiwań jakościowych Organizatora, Organizator może zakończyć Konkurs bez przyznania nagrody lub też przyznać mniejszą ilość nagród niż trzy.
 4. Przekazane dane teleadresowe posłużą jedynie do nadania i wysłania przesyłki z nagrodą poprzez firmę kurierską.

 

3
Nagrody

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw dywaników samochodowych Max-Dywanik. Organizator przygotował 1 zestaw.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

4
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane na adres siedziby Organizatora, tj. Max-Dywanik Grzegorz Wojciechowski, z siedzibą na Ulicy Ostrowskiej 47, 63-460 Biskupice Ołoboczne.
 2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

 

5
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Uczestnikowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Uczestnika niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Organizator z ważnych powodów zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 4. Uczestnikom, poza nagrodami, nie przysługuje wynagrodzenie za Zgłoszenie, ani też za wykorzystywanie przez Organizatora Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
 5. Użytkownik z chwilą przesłania Zgłoszenia udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia w serwisach internetowych należących lub wykorzystywanych przez Organizatora. Użytkownik przenosi w ten sposób na Organizatora wszystkie prawa autorskie majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Przeniesienie praw autorskich jest bezwarunkowe i będzie uprawniać Organizatora do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących: utrwalanie, zwielokrotnienie każdą techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, wykorzystywanie w sieci Internet, umieszczanie na produktach, posługiwanie się w reklamie, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą. Na Organizatora zostają przeniesione także prawa do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych projektów oraz do wykonywania prawa zależnego, w tym przeniesienia nabytych praw autorskich do Zgłoszeń na podmioty trzecie.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora – jako administratora danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Zgłoszenie w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do nagrody.
 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.facebook.com/maxdywanik wkleić link ze strony. Wszystkie informacje związane z Konkursem, w tym Zgłoszenia, rozstrzygnięcie, zmiany Regulaminu będą publikowane na profilu https://www.facebook.com/maxdywanik na portalu Facebook.
 10. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: biuro@max-dywanik.pl

 

Regulamin dotyczący Konkursu „Kreatywny opis podróży Max-Dywanik”   poprzedni
Nowości w ofercie Max-Dywanik - grudzień 2021następny  

Kontakt

 

MAX-DYWANIK
ul. Ostrowska 38c
63-460 Biskupice Ołoboczne
Poland

biuro@max-dywanik.pl

+48 62 7624736

Śledź nas

Copyright © 2018-2024 MAX-DYWANIK. All Rights Reserved. Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Użytkowniku, niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zanim wejdziesz na naszą stronę, zapoznaj się proszę z poniższymi informacjami:

I. Administrator danych osobowych

Grzegorz Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
MAX-DYWANIK Grzegorz Wojciechowski,
Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe Skalmierzyce,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9680085252, REGON: 300500644

email: kontakt@dywanikidosamochodu.pl
telefonu: 62 7624736

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe w postaci adresu IP, danych zawartych w plikach cookies i danych lokalizacyjnych przetwarzamy w celu umożliwienia Ci wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości, na podstawie Twojej zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: specjalistycznym firmą zajmującym się analityką danych internetowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy do czasu posiadania udzielonej przez Ciebie zgody.

V. Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kontakt@dywanikidosamochodu.pl, numer telefonu: 62 7624736 lub udaj się do naszej siedziby.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, nie będziesz mógł przeglądać zawartości naszej strony.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomoą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję